Personnel

Personnel  |  Misson 


Faculty

liuzhiyong-150x150

Zhi-Yong Liu

Professor

E-mail:zyliu@ict.ac.cn

刘志勇   研究员  博导


zhangfa-150x150Fa Zhang

Associate Professor

E-mail:zhangfa@ict.ac.cn

张法   研究员  博导


wanxiaohua-150x150Xiao-Hua Wan

Associate Professor

E-mail:wanxiaohua@ict.ac.cn

万晓华   副研究员  硕导


Students        

xufan-150x150

Fan Xu

Ph.D. Candidate

E-mail:xufan@ict.ac.cn

徐帆  在读博士生


zhangmingzhe-150x150Ming-Zhe Zhang

Ph.D. Candidate

E-mail:zhangmingzhe@ict.ac.cn

张明喆  在读博士生


zhoubiyu-150x150Bi-Yu Zhou

Ph.D. Candidate

E-mail:zhoubiyu@ict.ac.cn

周碧玉 在读博士生


zhangjingrong-150x150Jing-Rong Zhang

Ph.D. Candidate

E-mail: zhangjingrong@ict.ac.cn

张静蓉  在读博士生


wangyoushi-150x150You-Shi Wang

Ph.D. Candidate

E-mail:wangyoushi@ict.ac.cn    

王有识  在读博士生


chenyu-150x150

Yu Chen

Ph.D. Candidate

E-mail:chenyu@ict.ac.cn

陈庾  在读博士生


shixiang-150x150Xiang Shi

M.S. Candidate

E-mail:shixiang@ict.ac.cn

石翔  在读硕士生


wangzihao-150x150

 Zi-Hao Wang

M.S. Candidate

E-mail:wangzihao@ict.ac.cn

王子豪  在读硕士生


Xiu-Juan Sun

M.S. Candidate

E-mail:sunxiujuan@ict.ac.cn

孙秀娟 在读硕士生


Yu Hao

M.S. Candidate

E-mail:haoyu55@126.com

郝语 在读硕士生


Shan Gao

M.S. Candidate

E-mail:gaoshan@ict.ac.cn

高山 在读硕士生


Li-Fa Zhu

M.S. Candidate

E-mail:zhulifa@ict.ac.cn

朱立发 在读硕士生


Visiting Student

wanglianshan-150x150

Lian-Shan Wang

E-mail:wls5032012@163.com

王联珊


zhouziying-150x150

Zi-Ying Zhou

E-mail:zzyghh@163.com

周子颖 


Lun Li

Ph.D. Candidate

E-mail:lilun13@mails.ucas.ac.cn

李论


Former Members

Lin Wang -got Ph.D. degree in 2015.He will join the SnT Research Center of the University of Luxembourg as a Research Associate from September, 2015.

Xi-Bo Jin -got Ph.D. degree in 2015.Now he works at Huawei.

Yang-Guang Shi -got Ph.D. degree in 2016.

Ren-Min Han -got Ph.D. degree in 2016.

Pan Zou -got  M.S.  degree in 2016.