Personnel

Personnel  |  Misson 


Faculty

liuzhiyong-150x150

Zhi-Yong Liu

Professor

E-mail:zyliu@ict.ac.cn

刘志勇   研究员  博导


zhangfa-150x150Fa Zhang

Professor

E-mail:zhangfa@ict.ac.cn

张法   研究员  博导


wanxiaohua-150x150Xiao-Hua Wan

Associate Professor

E-mail:wanxiaohua@ict.ac.cn

万晓华   副研究员  硕导


renfei-150x150Fei Ren

Assistant Professor

E-mail:renfei@ict.ac.cn

任菲   助理研究员 


Students        


zhangjingrong-150x150Jing-Rong Zhang

Ph.D. Candidate

E-mail: zhangjingrong@ict.ac.cn

张静蓉  在读博士生


wangyoushi-150x150You-Shi Wang

Ph.D. Candidate

E-mail:wangyoushi@ict.ac.cn    

王有识  在读博士生


shixiang-150x150Xiang Shi

Ph.D. Candidate

E-mail:shixiang@ict.ac.cn

石翔  在读博士生


wangzihao-150x150

 Zi-Hao Wang

Ph.D. Candidate

E-mail:wangzihao@ict.ac.cn

王子豪  在读博士生


Xiu-Juan Sun

Ph.D. Candidate

E-mail:sunxiujuan@ict.ac.cn

孙秀娟 在读博士生


chenyu-150x150

Yu Hao

Ph.D. Candidate

E-mail:haoyu55@126.com

郝语 在读博士生


Shan Gao

Ph.D. Candidate

E-mail:gaoshan@ict.ac.cn

高山 在读博士生


chenyu-150x150

Li-Fa Zhu

M.S. Candidate

E-mail:zhulifa@ict.ac.cn

朱立发 在读硕士生


chenyu-150x150

Avinab Marahatta

Ph.D. Candidate

E-mail:avinab.marahatta@ict.ac.cn

阿威纳波  在读博士生


chenyu-150x150

Kai-Xuan Ji

M.S. Candidate

E-mail:jikaixuan@ict.ac.cn

姬凯旋  在读硕士生


En-Ze Zhang

M.S. Candidate

E-mail:zhangenze@ict.ac.cn

张恩泽  在读硕士生


Zhao-Bin Cao

M.S. Candidate

E-mail:caozhanbin17g@ict.ac.cn

曹召宾  在读硕士生


chenyu-150x150

Zhi-Long Lv

M.S. Candidate

E-mail:lvzhilong17g@ict.ac.cn

吕智龙  在读硕士生


chenyu-150x150

Ce Chi

M.S. Candidate

E-mail:chice18s@ict.ac.cn

池策  在读硕士生


Hong-Jia Li

Ph.D. Candidate

E-mail:lihongjia18z@ict.ac.cn

李鸿佳  在读硕士生


Ze-Nan Shen

M.S. Candidate

E-mail:shenzenan18g@ict.ac.cn

申泽南  在读硕士生


Visiting Student

wanglianshan-150x150

Lian-Shan Wang

E-mail:wls5032012@163.com

王联珊


zhouziying-150x150

Zi-Ying Zhou

E-mail:zzyghh@163.com

周子颖 


chenyu-150x150

Lun Li

Ph.D. Candidate

E-mail:lilun13@mails.ucas.ac.cn

李论


Former Members

Lin Wang -got Ph.D. degree in 2015.He will join the SnT Research Center of the University of Luxembourg as a Research Associate from September, 2015.

Xi-Bo Jin -got Ph.D. degree in 2015.Now he works at Huawei.

Yang-Guang Shi -got Ph.D. degree in 2016.

Ren-Min Han -got Ph.D. degree in 2016.

Pan Zou -got  M.S.  degree in 2016.

Fan Xu -got  Ph.D.  degree in 2017.

Ming-Zhe Zhang -got  Ph.D.  degree in 2018.

Bi-Yu Zhou -got  Ph.D.  degree in 2018.

Yu Chen -got  Ph.D.  degree in 2018.