Personnel

Personnel  |  Misson 


Faculty

liuzhiyong-150x150

 

              Zhi-Yong Liu

              Professor

              E-mail:zyliu@ict.ac.cn

 

 刘志勇   研究员  博导


zhangfa-150x150  

              Fa Zhang

              Associate Professor

              E-mail:zhangfa@ict.ac.cn

 

张法   副研究员  博导


 wanxiaohua-150x150

              Xiao-Hua Wan

              Associate Professor

              E-mail:wanxiaohua@ict.ac.cn

 

万晓华   副研究员  硕导


Students        

shiyangguang

              Yang-Guang Shi

              Ph.D. Candidate

              E-mail:shiyangguang@ict.ac.cn

 

 

 时阳光  在读博士生


             

              Ren-Min Han

              Ph.D. Candidate

              E-mail:hanrenmin@ict.ac.cn

 

 韩仁敏  在读博士生


xufan-150x150

            

              Fan Xu

              Ph.D. Candidate

              E-mail:xufan@ict.ac.cn

 

  徐帆  在读博士生


zhangmingzhe-150x150

 

              Ming-Zhe Zhang

              Ph.D. Candidate

              E-mail:zhangmingzhe@ict.ac.cn

 

 张明喆  在读博士生


 zhoubiyu-150x150  

              Bi-Yu Zhou

              Ph.D. Candidate

              E-mail:zhoubiyu@ict.ac.cn

 

  周碧玉 在读博士生


 zhangjingrong-150x150

              Jing-Rong Zhang

              Ph.D. Candidate

              E-mail: zhangjingrong@ict.ac.cn

 

 张静蓉  在读博士生


     wangyoushi-150x150

              You-Shi Wang

              Ph.D. Candidate

              E-mail:wangyoushi@ict.ac.cn

 

 王有识  在读博士生


chenyu-150x150

 

              Yu Chen

              Ph.D. Candidate

              E-mail:chenyu@ict.ac.cn

 

  陈庾  在读博士生


zoupan-150x150

               

              Pan Zou

              M.S. Candidate

              E-mail:leko_8620@163.com

 

   邹盼 在读硕士生


 shixiang-150x150

              Xiang Shi

                  M.S. Candidate

              E-mail:shixiang@ict.ac.cn

 

   石翔  在读硕士生


wangzihao-150x150

              

              Zi-Hao Wang

                  M.S. Candidate

              E-mail:wangzihao@ict.ac.cn

 

  王子豪  在读硕士生


Visiting Student

    wanglianshan-150x150       

               Lian-Shan Wang

               E-mail:wls5032012@163.com

 

 

        王联珊


 zhouziying-150x150             

               Zi-Ying Zhou

               E-mail:zzyghh@163.com

 

 

           周子颖 


Former Members

Lin Wang -got Ph.D. degree in 2015.He will join the SnT Research Center of the University of Luxembourg as a Research Associate from September, 2015.

Xi-Bo Jin -got Ph.D. degree in 2015.Now he works at Huawei.